• blog_

Měření provedená při testování relé

1.Testování kontaktního odporu
Odpor multimetru můžeme použít k měření odporu konstantního uzavřeného kontaktu a pohyblivého bodu, jeho hodnota odporu by měla být 0 a hodnota odporu konstantního otevřeného kontaktu a pohyblivého bodu je nekonečná.Je tak možné rozlišovat mezi normálně zavřeným kontaktem a normálně otevřeným kontaktem.

2.Měření odporu cívky
Odpor cívky relé může být měřen multimetrem R×10, takže lze posoudit jev otevřeného obvodu cívky.

3.Měření odbočovacího napětí a odbočovacího proudu
Potřebujeme přivést sadu napětí do relé s nastavitelným regulovaným napájecím zdrojem a ampérmetrem a poté zapojit ampérmetr do série v napájecím obvodu pro monitorování.Pomalu zvyšujte napájecí napětí.Když uslyšíte zvuk sepnutí relé, zaznamenejte spínací napětí a proud.Chcete-li být přesní, můžete zkusit zprůměrování několikrát.

4.Měření vypínacího napětí a spouštěcího proudu
Aplikací stejného testu jako výše uvedený, když je relé sepnuto, pak můžeme postupně snižovat napájecí napětí, když je slyšet, že relé znovu uvolní zvuk, poznamenejte si napětí a proud v tomto okamžiku.Můžeme se také mnohokrát pokusit dosáhnout průměrného spouštěcího napětí a spouštěcího proudu.Obecně je spouštěcí napětí relé 10 % ~ 50 % závěrného napětí.Pokud je spouštěcí napětí menší než 1/10 závěrného napětí, nelze jej normálně použít, což ohrozí stabilitu obvodu a znemožní práci.
Relé je klíčové zařízení inteligentního předplaceného wattmetru, životnost relé do určité míry určuje životnost měřiče, výkon zařízení je velmi důležitý pro provoz inteligentního předplaceného wattmetru.Existuje však mnoho výrobců relé doma i v zahraničí, rozsah výroby se velmi liší, technická úroveň se velmi liší a výkonové parametry se velmi liší.Výrobce elektroměru proto musí mít při testování a výběru relé sadu dokonalého testovacího zařízení, aby byla zajištěna kvalita elektroměru.Současně síť také posílila odběr vzorků výkonových parametrů relé v inteligentních měřičích a odpovídající testovací zařízení je také zapotřebí k testování kvality měřičů vyráběných různými výrobci.Zařízení pro testování relé však nemá pouze jednu testovací položku, proces testování nelze automatizovat, testovací data je třeba ručně zpracovat a analyzovat a výsledky testování jsou náhodné a umělé a účinnost detekce je nízká, a bezpečnost nelze zaručit.
V posledních dvou letech rozvodná síť postupně standardizovala technické požadavky na elektroměry, formulovala příslušné průmyslové normy a technické specifikace, které vyvolaly některé technické potíže při zjišťování parametrů relé, jako je schopnost zapnutí a vypnutí zátěže relé, spínač testování vlastností.Proto existuje naléhavá potřeba studovat zařízení pro realizaci komplexní detekce výkonových parametrů relé.Podle požadavků na testování parametrů výkonu relé lze testované položky rozdělit do dvou kategorií: jednou jsou položky bez zátěžového proudu, jako je akční hodnota, kontaktní odpor, mechanická životnost;Za druhé, s položkami testu zátěžového proudu, jako je kontaktní napětí, elektrická životnost, přetížitelnost.Hlavní testovací položky jsou následující: (1) akční hodnota.Hodnota napětí požadovaná při činnosti relé.Kontaktní odpor.Hodnota odporu mezi dvěma kontakty při sepnutém kontaktu.(3) mechanická životnost.Mechanické části v případě, že nejsou poškozené, relé opakovaně spíná akční číslo.(4) dotykové napětí.Když je elektrický výboj uzavřen, je v obvodu elektrického výboje aplikován určitý zatěžovací proud a hodnota napětí mezi kontakty.(5) elektrická životnost.Když je na oba konce budicí cívky relé přiloženo jmenovité napětí a v kontaktním obvodu je aplikována jmenovitá odporová zátěž, je spolehlivá pracovní frekvence relé menší než 300 cyklů za hodinu a pracovní cyklus je 1∶4.(6) přetížitelnost.Když je na dva konce budicí cívky relé přiloženo jmenovité napětí a v kontaktním obvodu je aplikováno 1,5násobek jmenovité zátěže, je spolehlivá pracovní frekvence relé (10 ± 1) krát za minutu.

Způsob reprezentace symbolů
Cívky relé jsou v obvodu znázorněny obdélníkovým symbolem.Pokud má relé dvě cívky, nakreslete dvě paralelní obdélníkové krabice.Současně v obdélníkovém rámečku nebo obdélníkovém rámečku na textovém symbolu relé „J“.Kontakty relé jsou znázorněny dvěma způsoby: jedním je nakreslit je přímo na stranu obdélníku, což je intuitivnější.Druhým je zatažení každého kontaktu do vlastního ovládacího obvodu podle potřeby zapojení obvodu.Obvykle jsou kontaktní body a cívky stejného relé označeny stejnými symboly znaků a skupiny kontaktů jsou očíslovány, aby byl rozdíl.

Tři základní typy reléových kontaktů
(1) dva kontakty jsou rozepnuté, když není napájení připojeno k pohyblivé cívce (normálně otevřené, typ H), a dva kontakty jsou sepnuté, když je napájení připojeno k cívce.Označuje se počátečním „h“ čínského znaku „he“.
(2) dva kontaktní body jsou uzavřeny, když cívka není pod napětím, a dva kontaktní body jsou rozpojeny, když je cívka pod napětím.Označuje se fonetickou předponou „d“ slova „break“.
(3) typ přenosu (typ Z) je typ kontaktu.Skupina kontaktů má tři kontakty, konkrétně prostřední je dynamický kontakt, nahoru a dolů statický kontakt.Když cívka není pod napětím, pohyblivý kontakt je odpojen od jednoho ze statických kontaktů a uzavřen s druhým;když je cívka pod napětím, pohyblivý kontakt se pohybuje, čímž se dříve odpojený kontakt sepne a dříve sepnutý se otevře za účelem transformace.Taková kontaktní skupina se nazývá přechodový kontakt.Označuje se fonetickou předponou „z“ slova „turn“.


Čas odeslání: 27. května 2022